13-05-18

Πρωινή ποδηλατάδα. Ζυγός, υψ. 1371.

Διακρίνονται τα Άνω Δολιανά και στο βάθος το οροπέδιο της Τρίπολης.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts