Φωτογραφίες

Απόγευμα, με κόντρα ήλιο και να μην είναι και το τζάμι του αυτοκινήτου και τόσο καθαρό. Αυτό κι αν είναι φωτογραφική πρόκληση!!! (φυσικά οδηγούσε η Βίκυ)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts